Logistiek dienstverlener Koninklijke Rotra maakt slim gebruik van expertise senioren

Unieke denktank als bron van groene initiatieven


De kinderen het huis uit, grootouder worden, minder gaan werken, met pensioen gaan: het hoort bij het ouder worden. Er zijn maar weinig mensen die er reikhalzend naar uitzien. ‘Jong zijn’ is de norm, ouderen zijn maatschappelijk nauwelijks in trek. Op het werk worden ze vaak verdrongen door de jongere generatie. Oudere mensen worden veelal gezien als hulpvragers in plaats van als zelfstandige mensen met levenservaring. Senioren worden na hun werkbare leven onterecht aan de kant gezet. Deze ‘grijze kennis’ gaat verloren, waardoor een rem op innovaties wordt gezet. Hierbij snijdt het bedrijfsleven zichzelf in de commerciële vingers.

Door Machiel Roelofsen, Commercieel Directeur van logistiek dienstverlener Koninklijke Rotra

De directie/eigenaren van logistiek dienstverlener Koninklijke Rotra, met rechts Commercieel Directeur Machiel Roelofsen en naast hem zijn broer Harm,  Operationeel Directeur.

Ons leven wordt tot op grote hoogte geregeld door onze kalenderleeftijd. Er zijn leeftijden vastgesteld voor leerplicht, AOW en pensioen. Die vastgestelde leeftijden stammen uit voorbije eeuwen, toen eerst Napoleon met zijn Code Civil de registratie van de bevolking op poten zette — nodig voor dienstplicht en belasting; hij moest zijn legers immers op sterkte houden — en vervolgens werden in de negentiende eeuw regels ingevoerd om burgers te beschermen tegen de ‘onbarmhartige werking van marktmechanismen’. De leerplicht moest kinderarbeid tegengaan, het pensioen de ouderdomsarmoede. In de jaren ’50 van de afgelopen eeuw introduceerde de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dhr. Suurhoff, de AOW als opvolger van de door Willem Drees in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening. Deze Algemene Ouderdomswet regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen welke mensen verzekert tegen inkomstenderving in geval van ouderdom. Hierbij is een leeftijdsgrens van 65 jaar vastgesteld. Onze levens verlopen veelal nog altijd volgens dit ‘oude’ stramien. Je hoort ze dan ook nog steeds regelmatig: de grootse plannen voor na het pensioen; een verre vakantie, een moestuin beginnen, meer leuke dingen doen met de kleinkinderen, een camper kopen en door Europa trekken.

Per branche een denktank
Maar de situatie is al lang niet meer als vroeger. Mensen leven steeds gezonder, de welvaart is enorm gestegen alsmede het niveau van de gezondheidszorg. Hierdoor blijven mensen langer fit en worden ze ouder. De afgelopen 150 jaar is de levensverwachting zo’n beetje verdubbeld. Verder toont onderzoek aan dat iemand met een leeftijd van 60 jaar mentaal op hetzelfde niveau functioneert als iemand van 25. Er wordt al jarenlang gediscussieerd over de motie en het langer beschikbaar houden van oudere arbeidskrachten, maar een concrete invulling ontbreekt. Het is te zot voor woorden dat de opgedane kennis niet wordt ingezet ten faveure van een organisatie of branche. Bijvoorbeeld in de vorm van een denktank per branche, waar senioren hun expertise kunnen aanwenden en zich nuttig maken voor de maatschappij. De senior heeft voldoende tijd, kennis en ervaring om van toegevoegde waarde te zijn voor de branche. Hiermee wordt meteen voldaan aan de behoefte van de groeiende groep fitte senioren om niet achter de geraniums weg te kwijnen. Daarnaast blijkt dat mensen die na hun pensionering een tijdelijke of parttime baan hebben in betere gezondheid zijn dan mensen die helemaal stoppen. Ook op de schaal van geestelijke gezondheid scoren werkenden beter dan niet-werkenden.

In de logistiek hebben we een aantal seniore zwaargewichten verzameld uit aanpalende disciplines en ze de opdracht meegegeven om te innoveren. Voorwaarde is dat de innovatie de transportbewe-gingen groener en efficiënter, dus goedkoper maakt. Initiatieven als trucks die rijden op bio-ethanol en aardgas hebben van Rotra inmiddels de groenste logistiek dienstverlener van Nederland gemaakt. Het bedrijfsleven moet geen dief van de eigen portemonnee zijn, maar direct een denktank in de eigen branche in het leven roepen, waarin oude rotten in het vak met vernieuwingen komen. Het bestuur heeft daar immers zelf vaak — door de waan van de dag — geen tijd voor.

 

‘Het is te zot voor woorden dat de opgedane kennis niet wordt ingezet ten faveure van een organisatie of branche’


Duurzame ontwikkelingen          
De denktank van Rotra heeft zich verenigd in de zogenaamde Stichting Duurzaam Doesburg. Deze stichting streeft naar ontwikkeling van nieuwe duurzame initiatieven. Met het samenbrengen van mensen uit verschillende disciplines zijn kennis en netwerken uit verschillende vakgebieden verenigd. En dat betaalt zich uit! Zo hebben we op initiatief van onze denktank in januari 2011 onze eigen zonne-energie opwekkingscentrale kunnen openen. We hebben ons eigen Automatic Bicycle Warehouse (ABW) in Doesburg voorzien van zonne-energie. Met het plaatsen van zonnecellen op het dak genereert het 5.000 m2 grote pand voortaan zelf haar duurzame energie en levert hiermee een nadrukkelijke bijdrage aan de verlaging van de CO2-uitstoot. De geschatte CO2-uitstoot die hiermee bespaard wordt, bedraagt ongeveer 48.330 kg/jaar. De zonnepanelen hebben een gezamenlijke output van 100 kWp en de verwachte energieopbrengst is gelijk aan de benodigde elektriciteit voor 35 woningen. Verder hebben we met Rotra in september de beschikking gekregen over een Scania trekker die voorzien is van een LNG-tanksysteem. Nadat we eerder de nodige ervaring hadden opgedaan met een gastrekker op CNG hebben we nu ingezet op een trekker op LNG (Liquefied Natural Gas) teneinde de milieu-impact van onze activiteiten verder te verlagen. LNG is de vloeibare vorm van CNG (Compressed Natural Gas) en kent als voordeel dat het in gekoelde vorm onder hoge druk opgeslagen kan worden. Hierdoor kan er aanzienlijk meer brandstof worden meegevoerd, waardoor de actieradius van de trekker toeneemt. De trekker is daarnaast een stuk stiller dan een reguliere dieseltruck. Ook dit initiatief is geïnitieerd door onze denktank.

Beloond met de Lean&Green Award
Inmiddels zijn we voor onder meer deze initiatieven beloond met de Lean&Green Award. Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Rotra heeft kunnen aantonen dat het in 2012 de CO2-uitstoot met minimaal 20% vermindert en daarbij de winstgevendheid vergroot. Deze Award is in het leven geroepen door Connekt: een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden die partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. De toekenning geschiedt op basis van een schriftelijk plan waarin concrete doelstellingen voor 2012/2015 zijn vastgelegd; het plan is beoordeeld door onderzoeksinstituut TNO. We zijn bijzonder blij met deze erkenning voor Rotra’s duurzame bedrijfsvoering. Met dank aan de inzet van onze denktank zijn we met Rotra in staat geweest ons streven naar een maatschappelijk verantwoord beleid te realiseren. Het ultieme bewijs dat de inzet van grijze kennis loont! Q