SEPTEMBER 2007

Meeste werkgevers stimuleren gezond gedrag

Werkgevers bemoeien zich steeds meer met de gezondheid van hun personeel. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers en bij het beoordelingsgesprek staat de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel nadrukkelijk op de agenda. Dit komt naar voren in het HRpraktijk Panel-onderzoek naar preventie, verzuim en re-integratie dat onlangs is gehouden onder 850 P&O’ers. Een kleine meerderheid spreekt medewerkers ook daadwerkelijk aan op ongezond gedrag tijdens werktijd. Aanmerkelijk terughoudender is men ten aanzien van ongezond gedrag buiten werktijd: slechts 24 procent durft daar kritisch over te zijn. Bijna de helft van de respondenten geeft overigens aan dat het verzuim de afgelopen twee jaar is afgenomen; dit loopt gelijk op met de eigen inspanningen voor het herstel van medewerkers. Wel ligt het gemiddelde verzuimpercentage bij grotere organisaties (boven de 500 medewerkers) met 5,9 procent beduidend hoger dan bij kleinere: 3,2 procent bij bedrijven onder de 20 mensen. Uit de online enquête, die in samenwerking met onderzoeksbureau Millward Brown is uitgevoerd, blijkt verder dat gezondheid steeds vaker deel uitmaakt van het beoordelingsgesprek met de medewerker. Opvallend is dat het merendeel van de P&O’ers (77 procent) meent dat wettelijke verplichtingen (Wet verbetering poortwachter, Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte, premiedifferentiatie in WAO en WIA) het verzuim enigszins tot aanzienlijk hebben doen afnemen. Blijkbaar beginnen de overheidsmaatregelen op dit terrein hun vruchten af te werpen. Tegelijkertijd is er grote schroom om arbeidsvoorwaardelijke prikkels als wachtdagen en beloning van laag verzuim in te zetten: 61 procent doet helemaal niets op dit vlak. Het HRpraktijk Panel-onderzoek is afgelopen mei en juni online uitgevoerd onder 850 P&O-verantwoordelijken. Hiervan was tweederde in dienst van organisaties met meer dan honderd medewerkers. Het panel is in het leven geroepen om trends en ontwikkelingen op HR-gebied op de voet te volgen en in kaart te brengen. De resultaten zijn in samenwerking met Millward Brown tot stand gekomen. Millward Brown is al 40 jaar een vooraanstaand marktonderzoeksbureau in Amsterdam met een fullservice dienstenpakket voor marktonderzoek. Het volledige onderzoek kunt u downloaden via www.hrpraktijk.nl/pers.

Meest betrokken medewerkers werken in Duitsland

In het nummer van september van Kwaliteit in Bedrijf staat een bericht over een onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers. Uit dat onderzoek blijkt dat een vrolijke geaardheid van medewerkers voor een grotere betrokkenheid zorgde, Tegelijk bleek dat ook Effectory onderzoek deed naar de betrokkenheid van medewerkers. Wel vanuit een andere insteek. Al was het maar dat het Effectory-onderzoek zich beperkt tot Europa. Dit laatstgenoemde onderzoek onder medewerkers in acht Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Italië en Engeland), leverde een zgn. European Motivation Index® op, die inzicht geeft in ondermeer motivatie, betrokkenheid, tevredenheid en engagement van de medewerkers in deze landen. Uit de cijfers van de European Motivation Index® blijkt dat Duitsers de meest betrokken medewerkers van Europa zijn. Zij scoren, als enige Europese land, gemiddeld een 7,0 op betrokkenheid. Ook zijn Duitsers, samen met Belgen, de meest tevreden medewerkers van Europa. Zij scoren beiden gemiddeld een 7,1 op deze HR-variabele. In tegenstelling tot in Duitsland en België zijn de medewerkers in Engeland het minst tevreden. Dat bleek overigens ook uit het Britse onderzoek, waar de Britten zelf laag scoorden qua betrokkenheid. Bij de European Motivation Index® scoren zij een 6,1 op algemene tevredenheid. Het minst gemotiveerd zijn de medewerkers in Frankrijk. Zij scoren op motivatie gemiddeld een 6,1. Indien u alle cijfers van de index wilt bekijken, kunt u de volgende link hanteren: www.motivation-index.com.

Levert normalisatie nou nog wat op?

NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, laat weten dat duizenden bedrijven actief deelnemen aan normalisatie omdat het geld oplevert. Deelnemen, zo stelt NEN, betekent voor een bedrijf invloed uitoefenen op de inhoud van normen, waarmee het niet alleen kosten bespaart, maar ook op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen binnen een sector. Vanzelfsprekend staat het u vrij dit te geloven of niet, maar u kunt ook eenvoudig te weten komen of normalisatie uw organisatie ook geld zou kunnen opleveren of wellicht zelfs een andere vorm van meerwaarde voor u heeft. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is naar de website normalisatiewijzer.nen.nl gaan. U beantwoordt daar een zeventiental vragen en binnen drie minuten geeft de Normalisatiewijzer u uitsluitsel in de vorm van een advies over de mogelijkheden van normalisatie. Wie dat advies te algemeen vindt, kan ook – vrijblijvend – een contactformulier invullen waardoor u NEN de kans biedt een tot niets verplichtend advies op maat uit te brengen.Wilt u na het invullen van de Normalisatiewijzer nog meer weten over de voordelen van normalisatie, kijk dan nog even bij www.nen.nl onder het kopje ‘Normontwikkeling en diensten - Wat levert normontwikkeling op?’.