Nieuws

Provincie investeert € 85 miljoen in duurzaamheid

De provincie Noord-Holland investeert de komende vijf tot tien jaar tot € 85 miljoen in projecten om ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en duurzame economie verder te stimuleren. Gedeputeerde Staten hebben dat dinsdag 19 maart besloten. Voor dit doel wordt een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE-NH) opgericht, dat participaties aan kan gaan op het terrein van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen.

Het Participatiefonds Duurzame Economie is een uitwerking van het coalitieakkoord om te komen tot een Duurzame Energiefonds met een omvang van € 85 miljoen. Er is gekozen om het Fonds breder in te zetten omdat dit beter aansluit bij de ambities van de provincie en bij het uitgangspunt dat niet alleen wordt ingezet op het stimuleren van duurzame energie vanwege de milieudoelstellingen, maar vooral ook vanwege de economische potentie van de sector en de werkgelegenheid die dat biedt. Het wordt een zogeheten ‘revolverend’ fonds. Dat betekent dat mogelijke winsten uit participaties terugvloeien in het fonds en opnieuw kunnen worden uitgezet.