Nieuws

Normen vrijwillige status terug

NEN, het Nederlandse centrum van normalisatie, is tevreden over het advies dat de SER onlangs uitbracht over de Arbo-wetgeving. Volgens dit advies komen de huidige beleidsregels, waarin veel naar normen wordt verwezen, te vervallen. Daarmee krijgen normen hun 'vrijwillige' status terug. Volgens het SER-advies zullen het Arbo-besluit en de Arbo-wet voortaan enkel bestaan uit zgn. 'doelvoorschriften'. Deze geven alleen aan welk beschermingsniveau van werknemers vereist is, zonder concreet uit te werken hoe men dit bereikt. Voor NEN is dit goed nieuws. De verwijzing naar normen leek misschien gunstig voor NEN, maar leidde tot misverstanden en onbegrip in de markt. Toepassing van normen is immers vrijwillig; een wettelijke verwijzing wekte ten onrechte de indruk dat normen onderdeel waren van de regelgeving. Dit had een nadelig effect op de beeldvorming over het werken met normen. De verwijzing naar normen zou in de toekomst een zuiver informatief karakter moeten krijgen. Hiertoe stelt de SER een 'Arbo-catalogus' voor, waarin methodes staan waarmee het voorgeschreven beschermingsniveau kan worden bereikt. Denk hierbij aan convenanten en normen. Daarmee zijn normen weer wat ze altijd waren, vrijwillige instrumenten, en staat niets de sociale partners en andere normgebruikers in de weg om in onderling overleg naar normen te verwijzen en aan te sluiten bij de normontwikkeling op het gebied van arbeidsomstandigheden.