Nieuws

Platform Ketenefficiency presenteert actieplan procesintensifica

Het opzetten van een onderzoeksprogramma, het beschikbaar stellen van faciliteiten voor pilot- en demonstratieprojecten en de overdracht van kennis en technologie. Dat zijn drie hecht met elkaar verbonden pijlers onder het Action Plan Procesintensification (PI) dat prof. Hans de Wit onlangs in Rotterdam heeft gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de overheid, de procesindustrie en kennisinstellingen. De Wit is voorzitter van de Action Group PI van het Platform Ketenefficiency. Het actieplan is een nadere uitwerking van de European PI Roadmap die december 2007 werd gepubliceerd. Het onderzoeksprogramma bestaat uit elf programmalijnen. Elke lijn voorziet in fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en pilot- en demonstratieprojecten. Op die manier wil het programma PI-technologie op de werkvloer introduceren. Het gebrek aan faciliteiten voor pilot- en demonstratieprojecten is op dit moment een aanzienlijke belemmering voor de implementatie van PI-technologie. De Action Group PI wil deze barrière afbreken door het beschikbaar stellen van faciliteiten daarvoor op semi-industrieel niveau. Zo wordt het mogelijk om haalbaarheidsonderzoeken te doen, proces en sturing te verbeteren en een geïntegreerde lay-out te ontwerpen. De relatief geringe bekendheid van en vertrouwdheid met de nu al beschikbare PI-technologie is een andere hinderpaal voor de invoering van PI-technologie. Overdracht van kennis en technologie door middel van seminars, opleiding en begeleidingstrajecten moet daarin verbetering brengen. Het uitvoeren van ‘quick scans’ in bedrijven, waar PI kan worden toegepast, is een ander instrument om dit doel te bereiken. Het PI-actieplan, dat een looptijd heeft van vijf jaar, zal in september van start gaan. Voor de uitvoering is in totaal ongeveer 100 miljoen euro nodig. De Wit verwacht dat de industrie en de overheid elk bereid zijn de helft te betalen.