Nieuws

Wabo belangrijk voor dienstverlening naar burgers

Minister Cramer heeft de gemeenten en provincies aangespoord om van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gezamenlijk in te voeren. Volgens de minister is de Wabo de basis voor de verbetering van de overheidsdienstverlening die nodig is om tot een robuuste uitvoeringsstructuur te komen. 'Het antwoord om te komen tot betere dienstverlening voor de burger schuilt in de aanbeveling om regionale uitvoeringsdiensten in te stellen. Het standpunt van de regering over de commissie Mans moet nog worden vastgesteld, maar ik voer nu al overleg over het advies van de commissie. Voor mij staat wel vast dat er een stevige uitvoeringsstructuur moet komen van ongeveer 25 regionale uitvoeringsdiensten', stelt minister Cramer. De commissie Mans concludeerde deze zomer dat de uitvoering van de dienstverlening moet worden geprofessionaliseerd en beval aan om vergunningverlening, toezicht en handhaving samen te brengen in 25 regionale uitvoeringsdiensten. 'Samenwerking binnen en tussen gemeenten is leidend om te komen tot een grotere kwaliteit van de dienstverlening door de overheid. Samenwerking op regionaal niveau wordt leidend voor de verdere vormgeving van de uitvoering'. In de besprekingen met IPO en VNG over een robuuste uitvoeringsstructuur worden ook het interbestuurlijk toezicht en de Wabo meegenomen. Voor de tekst van het wetsvoorstel Wabo heeft dit geen gevolgen. De Wabo is de basis voor verdere verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening. Het kabinet streeft naar lastenreductie voor burger en bedrijven. Daarom worden verschillende wetten vereenvoudigd of geschrapt. Zo brengt de Wabo 25 verschillende vergunningen bijeen in één omgevingsvergunning. Daarnaast wordt lastenreductie gerealiseerd door een verbetering van de dienstverlening door de overheid. In dit kader wil het kabinet de uitvoering van vergunningverlening, handhaving en toezicht reorganiseren in regionale uitvoeringsdiensten.