Nieuws

Arbo-catalogus voor de diervoedersector

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft tijdens de bestuursvergadering begin november jl. ingestemd met het plan van aanpak ‘Arbo-catalogus diervoedersector’. Dit omdat sinds 1 januari 2007 de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland is gewijzigd. Werknemers en werkgevers krijgen door de nieuwe Arbo-wet meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze in de eigen sector aan de wetgeving voldoen. Dit heeft als voordeel dat binnen de onderneming een arbobeleid gevoerd kan worden dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van de diervoedersector. De nieuwe Arbo-wet geeft dus meer mogelijkheden en verantwoordelijkheid aan werkgevers en werknemers, minder regels en daardoor minder administratieve lasten. Zo ontstaat er meer draagvlak en een veiliger en gezonder werkklimaat. Deze Arbo-catalogus wordt ontwikkeld door het Productschap Diervoeder op verzoek van de sociale partners die daarover in CAO-verband overeenstemming hebben bereikt. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de arbocatalogus is het voortbouwen op de digitale Risico-Inventarisatie & - Evaluatie (RI&E) en al bestaande oplossingen binnen de sector. Doelstelling is om minimaal twee uitgewerkte risico’s die in de Arbo-catalogus worden uitgewerkt medio 2009 voor te leggen aan de arbeidsinspectie. Behalve instemming met het plan van aanpak voor de arbocatalogus, is door het bestuur ook ingestemd met het plan van aanpak ‘Tillen’. Dit project omvat het informeren van werkgevers en werknemers over hoeveel men mag tillen en de wijze waarop. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een tilfolder, het actief informeren over wetgeving door middel van nieuwsbrieven en begeleiding bieden bij het organiseren tilcursussen. Daarnaast is een belangrijk onderdeel het inzichtelijk maken van tilhoudingen die het minst belastend zijn voor een lichaam.