Nieuws

Duurzaam inkopen overheid kan echt van start

In 2010 gaat de rijksoverheid voor 100% duurzaam inkopen, gemeenten voor 75% en de provincies en waterschappen voor 50%. De criteria voor duurzaam inkopen door de overheid zijn inmiddels bekend. Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) heeft ze onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd als onderdeel van de voortgangsrapportage duurzaam inkopen. Kort daarvoor stemde de ministerraad al in met de brief, die duidelijk maakt hoe het kabinet haar doelstelling van 100% duurzaam inkopen denkt te gaan realiseren.
De focus van duurzaam inkopen ligt op die productgroepen waar op korte termijn meetbare duurzaamheidswinst kan worden geboekt. Aan de producten uit deze productgroepen worden minimumeisen op milieugebied gesteld waaraan de inkoop van producten en diensten van de overheid moet voldoen. Daarbij is onder meer -- waar mogelijk -- aangesloten bij beschikbare en gangbare keurmerken.
Een paar voorbeelden van hoe duurzaam inkopen in de praktijk gestalte zal krijgen:
* het gebruik van elektriciteit zal voor 100% bestaan uit groene stroom;
* alle aan te schaffen kantoorapparatuur is energiezuinig;
* bij graffitiverwijdering vindt geen milieuverontreiniging plaats;
* buitenlandse dienstreizen van minder dan zes uur (enkele reis) worden per trein afgelegd; en
* alle dienstreizen worden voor 100% gecompenseerd voor de vrijgekomen broeikasgassen.
Het Kabinet wil met deze aanpak van duurzaam inkopen duurzame innovaties in bedrijven een extra stimulans geven. Daarom kunnen inkopers -- naast toepassing van de minimumeisen -- gebruik maken van een lijst suggesties voor verdere verduurzaming van de inkoop van producten en diensten die facultatief kunnen worden toegepast. Daarnaast zal een beperkt aantal aansprekende productgroepen worden aangewezen waar ruimte wordt geboden voor het tot stand brengen van gezamenlijke, grootschaliger innovatieve initiatieven. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld stimulering van de elektrische auto en andere vergelijkbare initiatieven.
Bij het vaststellen en hanteren van de criteria wil het Kabinet rekening houden met de gevolgen voor de regeldruk voor bedrijfsleven en overheden. Daarom zullen bij de uitwerking van het duurzaam inkopen-beleid de adviezen van Actal om de uitvoeringslasten te verminderen, ter harte worden genomen. Dit kan onder meer via een systeem van eigen verklaringen.