Nieuws

Financiële ondernemingen worstelen met beloningsregelgeving

Financiële ondernemingen worstelen met de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving voor een beheerst beloningsbeleid binnen hun organisatie. Ruim anderhalf jaar na de publicatie van 'De Principes voor beheerst belonen' van de AFM en DNB blijkt dat de helft van de onderzochte financiële ondernemingen nog geen maatregelen heeft genomen om aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2011 te voldoen. Onvoldoende zicht op de wettelijke verplichtingen en de impact daarvan is een van de oorzaken, stelt BDO.

Uit kwalitatief onderzoek van BDO Consultants blijkt dat ondernemingen een te positief beeld hebben van de mate waarin zij aan wet- en regelgeving voldoen. Het merendeel geeft aan wel 'ongeveer' te voldoen aan wet -en regelgeving, terwijl dit bij nadere analyse genuanceerder blijkt te liggen. Zo heeft een beperkt aantal ondernemingen daadwerkelijk een beoordeling van de risico's en mogelijke perverse prikkels van het beloningsbeleid gemaakt. Ook is de betrokkenheid van de afdelingen Riskmanagement en Compliance beperkt. En in nagenoeg geen van de gevallen is er een (in- of extern) toezichthoudend orgaan betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid. Geertje Strampel, werkzaam bij BDO Consultants: ‘Het ontbreekt ondernemingen aan de sense of urgency om er serieus mee aan de slag te gaan. En dat is onverstandig want toezichthouders zullen kritisch zijn, zeker nu de concrete wettelijke grondslag verankerd is in de Wft.’

Buitenproportionele beloningsprikkels zetten mensen aan tot het nemen van onverantwoorde risico's om daarmee hun eigen (financiële) positie te verbeteren. Dat wet- en regelgevers in de nasleep van de financiële crisis met voorstellen kwamen om het beloningsbeleid te veranderen, was onvermijdelijk. BDO benadrukt echter dat het belangrijk is dat het beloningssysteem een goede doorvertaling is van de visie, missie en strategie van de organisatie. Strampel: ‘Het gaat erom dat het beloningsbeleid bijdraagt aan de doelen van een organisatie - waaronder adequaat omgaan met risico's - en dat het beleid als uitvloeisel daarvan voldoet aan wet- en regelgeving. En niet andersom: het voldoen aan de wetten en regels mag nooit een doel op zich worden.’