Kwaliteit in Bedrijf nr. 1 - 2002

LEIDERSCHAP VAN ALLE KANTEN BELICHT
In deze eerste aflevering van een negendelige serie waarin alle aandachtsvelden van het INK-managementmodel worden belicht, wordt dit keer Leiderschap voor het voetlicht gehaald. Er wordt gesteld dat Leiderschap afhankelijk is van het soort werk, van de omgeving en van de persoonlijkheid van de Leider, waarna wordt gekeken naar de diverse opvattingen c.q. filosofieën over Leiderschap. Achtereenvolgens passeren zo Robert Owen, Henry Fayol, Frederick Winslow Taylor, Elton Mayo, Douglas McGregor, Blake en Mouton, enzovoort. Via aandacht voor de taak en taakaspecten van de leider, wordt het artikel afgesloten met Philip B. Crosby's opsomming van tien noodzakelijke karaktertrekken voor een Leider.

PERSOONLIJKE EFFICIENCY KOMT KWALITEIT ORGANISATIE TEN GOEDE
's Avonds ga je naar huis en je vraagt je af wat er die dag in vredesnaam uit je vingers is gekomen' En dat terwijl je de hele dag keihard hebt zitten werken. Postbakjes zijn vol en de achterstand loopt op! In dit interview geeft Bouke Bouma, van Weesie Consult uit Laren, een oplossing daarvoor in de vorm van PEP: het Persoonlijk Efficiency Programma. Nee, geen timemanagement; het is meer dan dat. Wat exact leest u in het interview. Overigens geeft Bouma ook nog acht methoden aan om uitstel te vermijden. Als laatste geeft directeur Heilijgers van Mercedes Benz Bedrijfswagens uiting aan zijn ervaringen met PEP. Al met al een aanpak die menig manager van nut kan zijn.

MAATSCHAPPELIJK VERTROUWEN EN ACCREDITATIE
Op de bekende pagina's van de Raad voor Accreditatie dit keer een bijdrage over de rol die accreditatie kan spelen c.q. speelt bij het maatschappelijk vertrouwen. Er zijn wel regels, maar worden die door de overheid zelf wel nageleefd? Enschede en Volendam lijken te zeggen van niet. En in hoeverre kunnen we dan vertrouwen op andere regelingen van de overheid? Daarom is accreditatie van belang. Dat onderkent de overheid, maar waarom maakt ze dan geen gebruik van de bestaande accreditatie-instelling en wil ze nu weer een voor haar specifieke doel bedoelde instelling creëren?

ICT-BEDRIJVEN GEDWONGEN KWALITEIT TOE TE PASSEN
De neergaande lijn in de economie was het sterkst voelbaar bij de ICT-bedrijven. De ICT is een sector waar zo langzamerhand heel veel bedrijven in actief zijn. En nu de economische neergang merkbaar is, willen die allemaal minimaal hun marktaandeel behouden. Dat betekent dus strijden om de gunst van de klant. Iets dat de meeste ICT-organisaties tot nu toe onbekend was. En daar komt dan de aandacht voor kwaliteit om de hoek kijken. INQA's André W.G. Ruiter vertelt er meer over in dit interview.

LEIDERSCHAP MET LEF IS BELANGRIJKSTE KENMERK EXCELLENTE ORGANISATIE
Het INK onderscheidt vijf succesfactoren voor een excellente organisatie: * Leiderschap met Lef; * Continu verbeteren; * Resultaatgerichtheid; * Transparantie; en * Samenwerking. Een recent onderzoek geeft aan wat de volgorde van belangrijkheid is van die vijf. Daarbij blijkt dat Leiderschap met Lef boven aan de lijst staat. Meer resultaten en bevindingen van het onderzoek vindt u terug in dit artikel.

ORGANON VERTAALT BALANCED SCORECARD NAAR WERKVLOER
Een interview met ing. Henri Sluiseman van Organon te Oss (onderdeel van Akzo Nobel) waarin deze uitlegt welke belangrijke rol de Balanced Scorecard voor zijn organisatie speelt. Overigens past men de Balanced Scorecard niet sec toe, maar heeft men hem vertaald naar een uit zes stappen bestaand stappenplan, waardoor de Scorecard beter aansluit bij de specifieke trekjes van deze productie-organisatie.

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:

Literatuur
Baldrige kan een bijdrage van 27,5 miljard euro leveren aan USA-economie
Bekendmaking winnaars Baldrige Awards
Nieuwe website voor ISO
Nederland qua werkdruk geen koploper meer