Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2002

VAN EEN WIJS CULTUUR NAAR EEN WIJ-CULTUUR
Het Medisch Centrum Alkmaar voor Klinische Chemie, Hematologie & Immunologie – of kortweg: het MCA Laboratorium voor KCHI – ontving eerder dit jaar de INK-onderscheiding 2002. Een mijlpaal op de lange weg naar een excellente organisatie. Die weg zorgde voor meer samenhang, voor inzicht in processen, voor een verbeterde afstemming van die processen op elkaar, voor zelfbewustzijn, voor zelfvertrouwen, voor aantoonbare winst (en niet op de laatste plaats) voor een verandering van cultuur. Het MCA Laboratorium voor KCHI ging van een wijs-cultuur naar een wij-cultuur. Hoe? Dat leest u in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf.

INHOUDELIJKE BESPREKING VAN NIEUWE ISO 19011
In het laatste kwartaal van dit jaar komt de nieuwe ISO-norm uit voor het auditen van kwaliteits- en milieumanagementsystemen: ISO 19011. Met de publicatie van deze norm is de nieuwe ISO 9000-serie voor kwaliteitsmanagement compleet. Daarnaast vormt hij een essentieel onderdeel voor de reeks ISO 14000-normen voor milieumanagement. De ontwikkeling van ISO 19011 is binnen ISO een uniek project omdat het de eerste norm is die de kloof tussen de ISO 9000-serie en de ISO 14000-serie overbrugt. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de nieuwe ISO 19011 en op de belangrijkste elementen in deze nieuwe norm voor auditing.

DE 'HARDE' MEETPUNTEN VAN DE 'ZACHTE' SECTOR
Rentray is een particuliere justitiële inrichting voor jongeren waar geprobeerd wordt mensen een nieuwe start te geven. Half april nam Bert Minjon, algemeen-directeur van Rentray, namens zijn organisatie de INK-onderscheiding in ontvangst. Een prestatie van formaat. Rentray is de rechtsopvolger van twee particuliere justitiële inrichtingen. Het fusieproces van beide inrichtingen, werd in 1998 gestart. Om dat proces te stroomlijnen, een juiste en bruikbare missie te formuleren en Rentray te ontwikkelen tot een efficiënter en meer effectiever vraag- en resultaatgericht bedrijf werd gekozen voor het INK-managementmodel als besturingsinstrument. Bert Minjon doet in dit artikel verslag van de wijze waarop Rentray de INK-onderscheiding in de wacht heeft kunnen slepen.

TEVREDEN MEDEWERKER LEVERT TEVREDEN KLANT OP
Natuurlijk, u betaalt medewerkers voor het werk dat ze doen. En ja, u hebt helemaal gelijk als u als werkgever meent dat de overheid en vakbonden wat zijn doorgeschoten in het afwentelen van alle zorgen en verantwoordelijkheden voor werknemers op de werkgever. Maar u zult het toch ook erover eens zijn dat medewerkers zo langzamerhand het belangrijkste competitieve element zijn voor elke organisatie. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat tevreden medewerkers voor tevreden klanten zorgen. En tevreden klanten zijn uw reden van bestaan. In deze aflevering van de serie over modellen en theorieën met betrekking tot het INK-managementmodel gaat het daarom over het eerste van de vier resultaatgebieden van het INK-model: waardering door medewerkers.

OVERHEIDSTOEZICHT NIET UITBREIDEN, MAAR BETER ORGANISEREN
Het is een zeer oude verplichting van de overheid om goed (kwaliteits)toezicht te garanderen. Recente ontwikkelingen tonen echter aan dat het bestaande overheidstoezicht niet-toereikend is. Volgens de Commissie Oosting, die de ramp in Enschede onderzocht, is bij de overheid het toezicht zelfs niet in goede handen: 'Overheidstoezicht garandeert niet voldoende kwaliteit'. De overheid is extra kwetsbaar door de wijze waarop zij haar toezichtstaken en verantwoordelijkheden heeft georganiseerd. In dit artikel betoogt de Raad van Accreditatie (RvA) dat overheidstoezicht niet moet worden uitgebreid, maar eerst beter moet worden georganiseerd. Daarnaast moet de veroorzaker van het risico verantwoordelijk worden gehouden en moet hij betalen voor het toezicht.

NIEUWE AANPAK VOEDSELKWALITEIT
Voedselveiligheid staat al sinds jaar en dag hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Dat de consument zich nauw betrokken voelt bij voedsel en voedselveiligheid, blijkt wel uit de twijfel en zorgen die zijn ontstaan naar aanleiding van uiteenlopende voedselcrises, incidenten en schandalen. Om een zo hoog mogelijk beschermingsniveau van de volksgezondheid te garanderen – en het vertrouwen van de consument te versterken – wordt op zowel nationaal, Europees als internationaal niveau hard gewerkt aan een nieuwe aanpak van het voedselveiligheidsbeleid. Daarbij wordt de consument centraal gesteld en vormen ketenintegratie, transparantie, harmonisatie, uniformiteit en een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling belangrijke kernbegrippen.

VERDER IN DIT NUMMER

Project Kenbaarheid: Normen moeten toegankelijker worden
Weinig concrete stappen op het gebied van MVO
HKZ-norm toetst gehandicaptenzorg
Literatuur