Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2003

INK-MODEL: VIJF FASEN IN HET STREVEN NAAR EXCELLENTIE
Het INK-managementmodel kent vijf fasen op het ontwikkelingspad naar een excellente organisatie. Die weg wordt met een eenvoudige lijn in de handleiding van het INK aangegeven. Maar is die weg inderdaad zo simpel? Teveel organisaties bekijken het streven naar excellentie als een procedureel iets: je regelt het en klaar ben je. Maar de waarheid is anders. Het gaat niet enkel om de structuur en procedures, maar vooral om de mens. Dat weet ook drs. Jos Kok, managing director van Atos KPMG Consulting - Frits Philips Institute for Quality Management. Kwaliteit in Bedrijf ging met hem hierover in gesprek.

ALS JE OHSAS HEBT, HEB JE NOG GEEN VCA
De Arbo-wet eist dat de werkgever aandacht heeft voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers. Maar die wet is tamelijk vaag. Natuurlijk zijn er wel aanvullende wetten, beleidsregels, Arbo-besluiten en -informatiebladen die aan bepaalde zaken invulling geven. Maar het is handiger om gebruik te maken van de normen die beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld VCA* of VCA** en OHSAS.
In dit interview legt Robert in 't Groen, adviseur bij organisatie-adviesbureau Nedcon-Groep, uit wat de wet zegt, wat de normen inhouden en wat de verschillen tussen beiden zijn.

SIX SIGMA SERIE: PAS HET KWALIEITSBEHEERSSYSTEEM AAN
Met deze zesde aflevering is bijna een einde gekomen aan deze reeks. In dit deel wordt het resterende stukje van de I(mprove) van DMAIC belicht. Ook wordt de C van Control in DMAIC besproken (het borgen). De auteur borduurt voort op de drie soorten data waarvan sprake is bij niet-experimenteel onderzoek: experimentele, observationele en ongeplande data. Het verschil tussen die drie soorten is de mate van beheersing die de Black Belt heeft. Het gebrek aan beheersing in ongeplande data en - zij het in mindere mate - observationele data, heeft belangrijke consequenties voor de analyse ervan. In dit artikel worden enkele gevaren toegelicht.

"ALS JE HEBT GESTUDEERD, WIL JE TOCH OOK GRAAG EEN DIPLOMA?"
Johan den Hartog is al jaren bezig om grafimedia-bedrijven waarvoor hij actief is te motiveren voor kwaliteitszorg. Het resultaat is wisselend. Met de productkwaliteit zat het prima, de rest vond men - directie en medewerkers - vaak minder belangrijk... Totdat de onderneming waarvoor hij werkte deel ging uitmaken van de Brouwer Groep, een eenheid gevormd uit vierentwintig grafimedia-bedrijven. De president-directeur hechtte veel belang aan kwaliteit en stelde dat iedere organisatie op zijn minst moest worden gecertificeerd. Wat er toen gebeurde, komt in dit interview aan de orde.

KWALITEIT LEVEREN BETEKENT DAT JE KEUZES MOET MAKEN
Vijf jaar geleden kwam de Maastrichtse tegelproducent Mosa - na deel te hebben uitgemaakt van diverse buitenlandse organisaties - weer in Nederlandse handen. Beleid, besturing en productie werden volledig omgegooid. In dit artikel vertelt algemeen-directeur ir. Arthur B. Thomaes over de kwaliteit van de tegels, het productieproces, de organisatie en de kwaliteit van de keuzes die Mosa moest maken om, na een aantal mindere jaren, opnieuw een succesvolle tegelproducent te worden.

"HUMAN DYNAMICS" ZET KNOP OM IN HOOFDEN
Veel managers proberen in principe via een lineaire aanpak een verandering te realiseren: hier staan we, daar moeten we naartoe en dat gebeurt via die lijn. Zo'n projectmatige aanpak kent meestal veel hindernissen: weerstand, onvermogen, gebrek aan middelen enzovoort. En te vaak wil men die lijn realiseren via een feitelijke, wat technische benadering.Zo'n rechte lijn blijkt echter in de praktijk niet de snelste manier om het gestelde doel te bereiken. Daarom kiest Berenschot voor de 'Human Dynamics'-benadering, een aanpak waarbij wordt gekozen voor een 'slimmere' weg naar het doel dankzij de inzet van de menselijke dynamiek.

VERDER IN DIT NUMMER

Siemens en TNT Express Nederland genomineerd voor European Quality Award
Nederland minder aantrekkelijk als congresplek
Verbeterprijs bij VPGI in ere hersteld
Mens staat centraal op INK's Landelijke Kwaliteitsdag
Literatuurlijst