Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2007

Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2007 Hoe zien topmanagers de toekomst van managementsystemen?
Gezien de snelle opkomst van managementsystemen is dit een goed moment na te gaan hoe goed ze werken en hoe de toekomst van managementsystemen eruit zal zien. Nieuw internationaal onderzoek – getiteld ‘Setting the agenda for change’ -- uitgevoerd door professor Andrew P. Kakabadse in opdracht van Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) heeft managementsystemen aan een kritische toets onderworpen. Niet alleen ais gekeken wordt naar de functie als operationeel beheersingsmechanisme of als ondersteuning om aan regelgeving te voldoen, maar ook naar systemen als strategisch managementgereedschap. Verder daagt het onderzoeksresultaat de professionals die met managementsystemen te maken hebben uit een strategischer rol te spelen in hun organisaties: eerder organisatieverandering en verandermanagement te ondersteunen dan sec ‘compliance’ (zorgen dat voldaan wordt aan de regels) te bewerkstelligen.

Continu verbeteren is een vanzelfsprekende zaak bij Fuji Tilburg
Er zijn nog maar weinig mensen die bij hun fotografie gebruikmaken van filmrolletjes. De overgang van de ‘ouderwetse’ fotografie naar de moderne digitale fotografie heeft echter grote gevolgen gehad. Niet enkel voor fotografen, maar ook voor de industrie die zich met de fabricage van filmrolletjes bezighield. Neem Fuji. Men had een grote productie-eenheid voor filmrolletjes in Tilburg. Maar die moest enige tijd geleden worden gesloten. Dat die stap leidde tot de uitstroom van amper een kwart van het totale aantal werknemers, is eigenlijk nog een wonder. Een wonder waarin de kwaliteit die in het hele denken en doen van de Fuji-mensen een hoofdrol speelt, een belangrijke factor is geweest. Hieronder volgt een kijkje in de kwaliteitsaanpak bij Fuji Tilburg.

Waar vindt u risicomanagement terug in het EFQM- c.q. INK-model?
Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw – om precies te zijn in 1951 -- werd in Japan de Deming Prize geïntroduceerd. Het was een prijs die beschikbaar gesteld werd aan een Japanse onderneming die de Deming-cirkel zodanig toepaste dat er sprake was van een transparante en excellente kwaliteit voor de betreffende onderneming. Eerst in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in de Verenigde Staten van Noord Amerika op basis van de Deming Prize de Malcolm Baldrige National Quality Award ontwikkeld. In navolging van de Baldrige Award werd in Europa door de European Foundation for Quality Management (EFQM) het Excellence Model ontwikkeld op basis waar¬van excellente organisaties beoordeeld kunnen wor¬den. Geleidelijk aan werd het EFQM-model door steeds meer ondernemingen gebruikt om vast te stellen waar zich ruimte voor verbeteringen bevindt.
In de ISO 9000-serie staat het beheersen van processen centraal. Maar in tegen¬stelling tot normen uit de ISO 14000-serie (milieumanagement), OHSAS 18001 (Arbo-management) en ISO 22000 (management van voedselveiligheid) ontbreekt in de huidige ISO 9001:2000 het aspect van risicomanagement. Opvallend is echter dat in het oorspronkelijke EFQM-model eveneens het aspect van risicomana¬gement ontbreekt. Inmiddels zijn sinds 2006 de aspecten die betrekking hebben op risicomanagement geïntegreerd in het EFQM-model. In het kader van dit artikel worden de risicomanagement-aspecten in elk der negen aandachtsgebieden van het huidige EFQM Excellence Model aan een nadere beschouwing onderworpen.

Lijnco behaalde CWA-certificaat voor producenten van beveiligd drukwerk
In de jaren ’90 leek het einde te zijn gekomen voor het ooit zo welvarende Lijnco in Groningen. Een herstart hielp het bedrijf echter over die hobbel heen. En dankzij visie, innovatie en -- daaraan gekoppeld -- aandacht voor kwaliteit werd de neergaande lijn omgebogen. Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen is herrezen. Stapje voor stapje gaat het verder op de -- eigenlijk nog zo kortgeleden -- ingeslagen weg naar een excellerende organisatie.
‘Een van de laatste stappen die we op dat pad hebben gezet,’ zegt directeur Pieter H. Heerema, ‘is het behalen van het CWA-certificaat.’
En wat dat is en wat je daarvoor allemaal geregeld moet hebben, leggen hij en kwaliteitsmanager Harmon Holtrust uit in deze reportage die Kwaliteit in Bedrijf in Groningen maakte.

Excelleren in de zorgsector met Lean Management!
Instellingen in de gezondheidszorg krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving, concurrentie, mondigere klanten en een groeiende macht van zorginkopers. De zorg moet sneller, beter en tegen lagere kosten. Daarnaast worden ze geconfronteerd met een toenemende zorgvraag en een schaarste aan personeel. Ad hoc worden projecten gestart om deze ontwikkeling op te vangen. Echter een structurele inbedding in de instelling ontbreekt vaak. Lean Management kan u een handvat bieden om aan de slag te gaan met de bovengenoemde problematiek. Lean Management gaat namelijk uit van drie pijlers: snelle doorlooptijden, lage kosten en hoge kwaliteit. ‘Dat kan nooit goed ingebed worden in de zorgsector’, is dan wat je vaak hoort. ‘want in de zorgsector staat de patiënt centraal en iedere patiënt is uniek. Standaardisatie in de zorg en daardoor het verminderen van kosten, is dan ook onmogelijk!’
Klopt het wat we met z’n allen zeggen? Is het echt onmogelijk? Lean Management gaat uit van het verwijderen van verspillingen in het proces. Verspillingen in de ogen van de klant, in dit geval de patiënt. En die verspillingen zijn er nog voldoende, zoals het wachten van patiënten op een afspraak of op een uitslag, het zoeken naar de juiste materialen door artsen, het kwijtraken van zorgdossiers enzovoort.
In dit artikel in Kwaliteit in Bedrijf wordt ingegaan op de toepassing van Lean Management in de zorgsector. Aangetoond wordt dat de principes van Lean Management kunnen zorgen voor een andere kijk op de processen, waardoor deze efficiënter worden, uw medewerkers meer tijd hebben voor de patiënt (er een hogere productiviteit is) en de patiënt meer tevreden kan worden.

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF…
  • ManagementDossier: Klantgerichtheid
  • Twee INK-onderscheidingen uitgereikt
  • Forse subsidiepot beschikbaar voor bedrijven die nieuw 24/7-concept invoeren
  • Vijftigste certificaat Six Sigma Black/Green Belt in Nederland uitgereikt
  • De Kwaliteitsspreuk in de schijnwerper:
  • 'We don't know what good service is -- until we don't get it!'
  • Literatuur, de nieuwste boeken belicht