Kwaliteit in Bedrijf nr. 8 - 2007

Duidelijkheid over regionale kwaliteitsdagen

Hoerwel op 20 november ook het INK-jaarcongres nog wordt gehouden in Apeldoorn (zie www.ink.nl) en daaraan ook nog heel kort in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf aandacht wordt geschonken, staat het artikel over de kwaliteitsdagen in Nederland dit keer vooral in het teken van de regionale kwaliteitsdagen. U vindt in dit artikel alle informatie over de door de kwaliteitskringen Noord-Brabant, Zeeland en Noord-0Nederland te organiseren evenementen. Tevens wordt er enige duidelijkheid gegeven over de plannen van de Kwaliteitskring Limburg om in de eerste helft van 2008 een kwaliteitsbijeenkomst te organiseren. Helaas ontbreekt de kwaliteitsdag van de kwaliteitskring Twente in deze opsomming om dat bij het ter perse gaan van ons blad deze informatie nog niet bekend was. Twente organiseert echter 7 november een Kwaliteits(mid)dag met het thema ‘Emotie als informatiedrager’ (zie ook www.kwaliteitskringtwente.nl) in het Ondernemingshuis Twente te Enschede. Voor de data kunt u overigens ook terecht bij onze agenda elders op deze website. Wilt u meer informatie over de inhoud en dergelijke, dan verdient het aanbeveling dit artikel in Kwaliteit in Bedrijf te lezen.

Nido Universal Machines BV koppelt innovatiekracht aan visie op kwaliteit

Wie in de komende maanden vroeg genoeg de weg op gaat, zou ze tegen kunnen komen; de gladheidbestrijdingswagens. Dat daar het beeldmerk van Nido op staat is dan nagenoeg helemaal zeker, want het bedrijf uit het Overijsselse Holten heeft in eigen land een marktaandeel van tachtig procent. Ook op Europees niveau is Nido Universal Machines BV - zoals de bedrijfsnaam volledig luidt - ruimschoots marktleider, een positie die vooral bereikt is door een enorme innovatiekracht te koppelen aan een doordachte visie op kwaliteit. Wij vroegen technisch directeur Fred Harbers en KAM-manager Bertus Wessels naar de manier waarop Nido haar kwaliteitsvisie handen en voeten heeft gegeven. Bij het antwoord daarop vallen termen als klantspecifieke productie, Lean Manufacturing, Just-In-Time, ERP enzovoort. Wie dus meer wil weten over de kwaliteitsinspanningen van dit bedrijf, ontkomt er niet aan dit artikel te lezen.

Zorgsector worstelt nog altijd met bruikbaar zorgsysteem

De gezondheidszorg en kwaliteit, het is een combinatie die al jarenlang de aandacht trekt. Al in 2000 werden er Kamervragen over gesteld door het PvdA-kamerlid Arib. Vorig jaar nog ergerde staatssecretaris Ross van Volksgezondheid zich openlijk aan de goedkope kritiek op de kwaliteit van de zorg. Zo had SP-kopman Jan Marijnissen het over ‘intensieve menshouderij’, toen hij over de gezondheidszorg sprak. Het laat zien hoe groot het belang is dat mensen toekennen aan de kwaliteit van de zorg. Toch hebben veel zorginstellingen moeite die kwaliteit goed te organiseren. In 2005 wees onderzoek van het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) uit dat het nog niet opschoot met de invoering van kwaliteitssystemen in de zorg. De instellingen waren daar toen al vijftien jaar mee bezig... Kwaliteitsmanagement was toen al tien jaar wettelijk verplicht! De meerderheid van de instellingen legde in 2005 verantwoording af over de kwaliteitszorg in het wettelijk verplichte kwaliteitsjaarverslag. Maar nog weinig instellingen hadden een compleet systeem om problemen te melden en aan te pakken. Inmiddels is het gedaan met de vrijblijvendheid van kwaliteitssystemen in de zorg. Alle GGZ-instellingen moeten begin 2008 HKZ-gecertificeerd zijn. Hoe de zorg er nu voor staat, wordt duidelijk in dit artikel.

Is uw kwaliteitssysteem rijp voor de prullenmand?

De normen die deel uitmaken van de ISO 9000-serie zijn ontwikkeld om bedrijven een handreiking te geven bij continu verbeteren. De praktijk leert echter dat veel gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsystemen in stand worden gehouden om het ISO 9001-certificaat te kunnen continueren. Je kunt je dan in alle ernst afvragen wat de toegevoegde waarde is van zo'n kwaliteitsmanagementsysteem. Want het onderhouden van zo'n systeem kost tijd - en dus ook geld - evenals de externe audits door auditoren van de betreffende certificatie-instelling. Tijdens zowel interne als externe audits wordt vastgesteld of de praktijk overeenstemt met datgene wat is gedocumenteerd, alsmede of er wordt voldaan aan de betreffende ISO 9001-eisen. Als dat klopt, wordt het ISO 9001-certificaat gecontinueerd. In feite wordt zo'n gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat enkel overeind wordt gehouden om ISO aan de muur te hebben hangen, een blok aan het been, in plaats van een middel om de bedrijfsprestaties bij voortduring te verbeteren. Op zo’n moment kunt u het beter kwijt dan rijk zijn. In dit artikel wordt aangegeven hoe deze situatie te voorkomen.

Aan de 'INK-kapstok' worden binnenkort extra haakjes gecreëerd

Nee, er komt geen nieuw INK-managementmodel. Maar... eigenlijk toch ook weer wel. Het huidige INK-managementmodel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde leidraad voor verbetering en vernieuwing van de bedrijfsvoering. Sinds de introductie van het model in 1991 is er echter veel veranderd op sociaal, economisch, financieel en maatschappelijk terrein. Deze veranderingen zijn de aanleiding voor de op handen zijnde vernieuwing van het model, zodat het ook in de toekomst organisaties in conditie brengt om structureel te verbeteren. Waar men tot nu toe vooral uitging van de Deming-cyclus (Plan-Do-Check-Act), worden nu ook vier begrippen geïntroduceerd waardoor de wat zachtere aspecten van organisatie-ontwikkeling in het model zijn vertegenwoordigd. Kwaliteit in Bedrijf zocht INK’s Ruud Stassen op en sprak met hem over de op handen zijnde vernieuwing.

Het doel van een 360°-feedback moet positief en constructief zijn

In het septembernummer van Kwaliteit in Bedrijf werd al het één en ander uitgelegd over de 360°-feedback. Daarin werd uitgelegd wat een 360°-feedback is, wat de pluspunten zijn, maar werd ook aangegeven welke minpunten eraan kunnen kleven. Tevens werd een matrix getoond als voorbeeld voor de structuur van beoordelen en werden richtlijnen gegeven voor het hanteren van de 360°-feedback. In het artikel in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf vindt u een vervolg op dat stuk. In deze (tweede en laatste) aflevering over de 360°-feedback wordt ingegaan op de manier van scoren, maar ook wordt uitgelegd hoe u met de informatie dient om te gaan en - heel belangrijk - hoe u ervoor kunt zorgen dat de mensen in uw organisatie daadwerkelijk met de feedback aan de slag gaan om hun prestaties te optimaliseren.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

* ManagementDossier: VCA voor veiligheid op het werk
* ‘DfSS Dommel Valley’ biedt forum voor kennisuitwisseling
* Het belang van een ‘interne audit’-verdrag
* EFQM reikt EFQM’s European Excellence Award uit
* Van de consumenten is 40% de weg kwijt in het keurmerkenwoud
* Literatuur, de nieuwste boeken belicht