Nieuwste versie VCA onder de loep

De VCA (voluit Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist  Aannemers) is ontwikkeld op initiatief van de petrochemische industrie met als doel het aantal ongevallen te reduceren bij aannemers die werkzaamheden verrichten op hun ‘plants’ . Aannemers, actief in deze sector, legden hun onderaannemers veiligheidscriteria op waaraan moest worden voldaan om te mogen werken op hun terreinen. De praktijk leerde dat vooral bouwondernemingen aan het werk gingen met de VCA-eisen. Het probleem daarbij was, dat niet alle VCA-eisen aansloten bij de werkzaamheden van bouwondernemingen. Het afgelopen decennium stelden steeds meer opdrachtgevers als eis, dat leverende bedrijven VCA gecertificeerd dienden te zijn, als bewijs dat deze een veiligheidsbeheersingssysteem hanteren dat voldoet aan de VCA-eisen. Maar situaties veranderen en inzichten wijzigen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de VCA 2008/05-eisen thans beschikken over een drietal doelgroepen, te weten VCA* (onder)aannemers, VCA** hoofdaannemers en  aannemers die actief zijn in de petrochemie. De cirkel is dus nu rond bij de invoering van VCA 2008/05. Maar er is meer te melden. U vindt het in dit artikel in het eerste nummer van 2009 van Kwaliteit in Bedrijf.

Hoe essentieel is de IMWR-cirkel voor een organisatie die wil excelleren?

Eén van de vernieuwingen die het INK recentelijk lanceerde was de IMWR-cirkel. IMWR staat daarbij voor Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Het is die wijze waarop deze toonaangevende organisatie op managementgebied aandachtspunten wil aanreiken voor organisaties waarin de mens een essentiële rol speelt. In de vorige Kwaliteit in Bedrijf heeft Ad Tempelaars in zijn artikel over de wijzigingen in het INK-managementmodel stil gestaan bij de M-factor, die vooral aandacht krijgt door de IMWR-cirkel. Kwaliteit in Bedrijf koos het toprestaurant Beluga in Maastricht uit om te praten over deze waarden met chef-kok en eigenaar Hans van Wolde. Want als er één plaats is waar de waarde van de mens alles bepalend is, is het wel bij Beluga. Een smakelijk verhaal op een bijzondere manier opgediend.

ISO 31000: raamwerk voor integraal risicomanagement

Vorig jaar heeft in ‘Kwaliteit in Bedrijf’ een serie artikelen over risicomanagement gestaan van de hand van Peter de Dreu en Peter Denis. Daarin werd nu en dan gerefereerd naar de komende ISO 31000 ‘Risk Management – Principles and Guidelines’. In het artikel in dit eerste nummer van dit jaar wordt uitgebreider ingegaan op deze ISO-norm, die najaar 2009 definitief zal worden gepubliceerd. Tegelijk met ISO 31000 zullen een herziene versie van ISO Guide 73 ‘Risk management – Vocabulary’ en een nieuwe norm IEC 31010 ‘Risk management – Risk assessment techniques’ verschijnen. Daarmee bieden ISO en IEC vanaf volgend jaar belangrijke richtlijnen voor organisaties die risicomanagement willen invoeren. De richtlijnen zijn ook van belang voor KAM-managers die hun systemen meer risicogericht willen opzetten en integreren en ervoor willen zorgen dat KAM-risico’s worden meegenomen en meegewogen in de (strategische) besluitvormingsprocessen van de organisatie.

Woningbouwcorporatie Weller: van paternalisme naar klantvriendelijkheid

Vorig jaar werd woningcorporatie Weller in Heerlen voor haar inspanningen om een excellente organisatie neer te zetten beloond met een INK-verbetercertificaat. Terecht, want wat in Heerlen werd gerealiseerd na een fusie is inderdaad bijzonder. Huurders hoeven niet meer nummertjes te trekken en te wachten tot ze aan de beurt zijn, maar kunnen elk moment van de dag terecht in de woonwinkel. Elke huurder heeft een eigen contactpersoon waar hij of zij met alle vragen en opmerkingen terecht kan. Enzovoort. Weller is van een, voor de sector gebruikelijk, soort paternalisme getransformeerd naar een klantvriendelijke organisatie. Directeur-bestuurder Jack Gorgels vertelt erover.

ManagementDossier: Een vervolg op Leiderschap

In ManagementDossier nr. 1 – 2007 werd ook aandacht besteed aan Leiderschap. Daarin werd heel wat informatie gegeven over dit onderwerp. In deze aflevering van ManagementDossier komen echter heel andere zaken aan de orde. Er zijn meer inzichten gekomen, andere kijken op zaken, nieuwe vormen van leiderschap en er is ook heel wat gepubliceerd over het onderwerp in die achterliggende twee jaar. Kortom: een bekend onderwerp, maar weer eens heel anders ingevuld. Bijvoorbeeld door naar de Leiderschapslessen van Nelson Mandela te luisteren. En naar de tien meest voorkomende fouten. En…

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• Nieuw in het INK-model: Van vijf ontwikkelingsfasen naar vier dimensies
• Belemmert uw kwaliteitssysteem creativiteit en innovatie?
• Drie winnaars voor Baldrige Award
• • Maak kans op één van de tien gratis managementboeken!
• Literatuur, de nieuwste boeken belicht