EFQM-model werd herzien

Onlangs heeft de European Foundation for Quality Management (EFQM) in Brussel een herziene versie uitgegeven van haar alom bekende EFQM-model. De naam is nu ‘EFQM Excellence Model 2010’ en vervangt de versie uit 2003. De aanleiding voor deze herziening was:
● de feedback van de leden van het EFQM, door formele onderzoeken en informele contacten met de leden;
● de informatie uit allerlei netwerken op het terrein van management en lerende organisaties. Deze informatie was afkomstig uit congressen, literatuur enzovoorts;
● de voorstellen en ideeën van EFQM-auditoren, lokale partnerorganisaties en trainers; en
● de feedback van vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) met betrekking tot de relevantie van het model.
Ad Tempelaars, auteur van het boek TOP (een standaardwerk over het met het EFQM-model vergelijkbare INK-managementmodel), sprak met EFQM-medewerkers en bestudeerde het nieuwe EFQM-model voor u. Zijn relaas treft u aan in dit nummer van ‘Kwaliteit in Bedrijf’.

Ondanks dat we veel bereikt hebben, is er nog het nodige te doen

Ruim vijfentwintig jaar geleden kwam de toenmalige minister van Economische Zaken, Gijs van Aardenne, tot de conclusie dat Nederland een stuk kwaliteitsbewuster zou moeten worden. Het vaderlandse bedrijfsleven liep achter op het gebied van kwaliteit en dreigde daarmee kansen missen in de concurrentiestrijd. Maar hoe krijg je Nederlandse ondernemers kwaliteitsbewust? En dan niet alleen de industrie, maar ook de dienstverlening en in het verlengde daarvan de non-profit… Het Ministerie van Economische Zaken heeft er in die tijd hard aan getrokken Het INK is een van de organisaties die een hoofdrol heeft gespeeld (en nog speelt) in het streven om Nederlandse organisaties (profit en non-profit) te veranderen in excellente organisaties. Drs. J.A.J. (Jan) Balk van het INK heeft het allemaal van het begin af aan meegemaakt. Reden om samen met hem terug te kijken hoe het destijds allemaal is begonnen met de kwaliteitsverbetering en waar het toe heeft geleid.
Een artikel dat inzicht biedt in de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement in Nederland.

Hoe beheerst en capabel produceert u?

Dit is het zesde deel van een uit zeven delen bestaande serie. Hoewel bedoeld voor productiebedrijven, blijkt dat ook dienstverleners het nodige kunnen met de in deze reeks aangereikte informatie. In de vorige afleveringen van deze serie zijn we stap voor stap door het proces gegaan van productontwerp tot en met validatie van product en proces. De kernvraag hierbij is natuurlijk steeds: Hoe komen we tot een product dat voldoet aan de verwachtingen van de klant? En ook: Hoe kunnen we er zeker van zijn dat het product ook conform de eisen geproduceerd kan worden? Pas na respectievelijk de validatie van het product en het productieproces, kan op beheerste wijze in serie geproduceerd worden. Maar hiermee zijn we nog niet klaar. Ook het produceren en het onderhoud aan het proces zal goed geregeld moeten worden om te zorgen dat het product gemaakt nu en in de toekomst vervaardigd kan worden conform de eisen en tegen minimale additionele kosten. Dat is waar deze voorlaatste aflevering van deze serie over gaat.

Pas op voor de valkuil van kostenbesparingen

De huidige recessie begint zich steeds meer te manifesteren. Bedrijven doen hun best te overleven. Centraal daarbij staat de vraag: Hoe kunnen we meer winst maken? Of liever nog winst blijven maken? De winst van een product bestaat in de basis uit de opbrengst minus de kosten. Die winst wordt optimaal, als de opbrengsten gemaximaliseerd kunnen worden en alle kosten die met dat product samenhangen, geminimaliseerd zijn. Dat brengt ons bij kostenbesparingen. Wie – al of niet door omstandigheden gedwongen – bezig gaat met kostenbesparingen, loopt het risico in een van de daarmee in verband staande valkuilen te trappen. In dit artikel wordt gekeken naar de kosten, de mogelijkheden die er zijn om op die kosten te besparen, maar vooral ook naar de invloed van reliability op dat geheel.

Wat komt er na Lean Six Sigma?

De vraag ‘Wat komt er na Lean Six Sigma?’ is actueel. In dit artikel wordt door drie internationaal erkende auteurs en deskundigen op het gebied van (Lean) Six Sigma -- dr. Jeroen de Mast, prof.dr. Søren Bisgaard en prof.dr. Ronald J.M.M. Does -- beargumenteerd dat, los van het specifieke stempel wat je kunt gebruiken, kwaliteit ook in de toekomst bestaansrecht heeft. Maar kwaliteitsmanagement zal zich dan wel verder moeten aanpassen aan de behoefte van de wereld om zich heen en moeten evolueren. Strategisch is het verstandig de kerncompetentie van deze discipline systematische innovatie te noemen. Om te kunnen concurreren moeten organisaties innoveren en aan verbetering van hun producten, processen en diensten werken. Nu meer dan ooit. De rol van de kwaliteitsprofessional in de moderne kenniseconomie zou er een moeten zijn van een vakspecialist met de nodige onderzoeksvaardigheden en de juiste kennis van systematische innovatie. De huidige situatie is voor deze beroepsgroep een kans om de sleutel te vormen van de kenniseconomie. Dit en nog veel meer in relatie tot het thema ‘Wat komt er na Lean Six Sigma?’ leest u in dit artikel in Kwaliteit in Bedrijf.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• Goldratt beschrijft vier obstakels voor uitkomstgericht denken
• Tien gratis exemplaren van een unieke bestseller
• ManagementDossier: Relatiemanagement
• Vragen om extern advies is teken van kracht
• Literatuur