Uitzonderingsmaatregelen_i.v.m._Corona_bij_NEN_Schemas.jpg
Nieuws

Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij NEN Schema’s

Als gevolg van de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan gaan zoals gepland. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051.

 

Het document is in overeenstemming met IAF ID3:2011 opgesteld. Op basis hiervan zijn uitzonderingsmaatregelen vastgesteld voor de door NEN beheerde schema’s. Daar waar nodig worden voor schema’s de maatregelen nog specifieker ingevuld. De maatregelen zijn van toepassing zolang de overheidsmaatregelen in verband met Corona gelden en met een maximum van zes maanden. Na deze periode zullen indien nodig nieuwe uitzonderingsmaatregelen worden vastgesteld.

 

Definitie buitengewone omstandigheden

De definitie die in het document RvA-T051 en IAF ID3:2011 wordt gehanteerd is de volgende:
Buitengewone gebeurtenis of omstandigheid: Een omstandigheid buiten de controle van de organisatie, gewoonlijk naar gerefereerd als een 'Force Majeure' of een 'daad van god'. Voorbeelden zijn oorlog, staking, plunderingen, politieke instabiliteit, geopolitieke spanningen, terrorisme, criminaliteit, pandemie, overstroming, aardbeving, kwaadaardige computer hacking, andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen. (Vertaald uit IAF ID3:2011)

 

Uitzonderingsmaatregelen 

Gedurende de periode waarin vanwege buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden normale werkwijzen en on-site auditing niet mogelijk zijn, is het uitvoeren van een volledige initiële certificatie of scope-uitbreiding in principe niet mogelijk.
Daar waar de aard van het certificatieschema zich ervoor leent, kan NEN toestemming geven om alternatieve auditmethoden toe te staan.Hercertificering en opvolgingsaudits

Indien hercertificering of opvolgingsaudits als gevolg van de maatregelen niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het uitgeven van het nieuwe certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om audits en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

  • Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de regeling in dit document van kracht is en indien er echt geen andere optie is;
  • NEN wordt geïnformeerd over alle voorgenomen uitstelverleningen;
  • De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en her-certificatie of opvolgingsaudits worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de overheidsmaatregelen dit toelaten;
  • Bij hercertificatie wordt de 'geldig tot datum' van het te verlengen certificaat als basis genomen voor de geldigheid van het nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat zal dus korter geldig zijn;
  • Bij een opvolgingsaudit worden voor de volgende opvolgingsaudit de termijnen weer gehanteerd ten opzichte van de uitgiftedatum van het certificaat, hetgeen kan resulteren in een snellere opeenvolging van opvolgingsaudits;
  • Indien de uitsteltermijn van zes maanden wordt overschreden, krijgt het certificaat de status verlopen.

 

Meer informatie over alternatieve auditmethoden

Voor meer informatie over alternatieve auditmethoden, lees het volledige bericht op nen.nl. Voor informatie, stuur een e-mail naar schemabeheer@nen.nl