Nieuws

Nederlandse Technische Afspraak Arbo-catalogi gepubliceerd

Per 1 januari jl. is de Arbeidsomstandighedenwet herzien. Werkgevers en werknemers kregen meer ruimte, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Sociale partners kunnen nu invulling geven aan de wet- en regelgeving in de vorm van een Arbo-catalogus. Uit een enquête en interviews bleek de behoefte aan een richtlijn voor het opstellen daarvan. Op 30 juli jl. heeft NEN deze, na een half jaar intensief werk door een commissie met kerngroep en klankbordgroep, gepubliceerd. Alle sectoren, branches en bedrijven die aan de slag willen met een Arbo-catalogus, kunnen nu gebruikmaken van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8050 - Leidraad voor de totstandkoming van Arbo-catalogi. Het document bevat een stroomschema dat in hoofdlijnen de stappen weergeeft om tot een Arbo-catalogus te komen, deze te communiceren en deze als 'levend document' te onderhouden. De NTA 8050 gaat er niet vanuit dat alleen sectoren aan de slag gaan met een Arbo-catalogus. Volgens de Memorie van Toelichting bij de Arbo-wet kunnen zowel sectoren, branches, individuele bedrijven als groepen bedrijven een Arbo-catalogus opstellen. Daarom biedt de NTA 8050 deze ruimte ook. Essentieel is het maken van een bewuste keuze bij de start van het proces in belanghebbenden en toepassingsgebied. Het document is in alle gevallen bruikbaar. De NTA 8050 onderscheidt vijf processtappen: * intentie (toepassingsgebied, belanghebbenden en ambitieniveau); * risico's (selectie en prioriteitstelling); * Arbo-catalogus (maatregelen en middelen); * communicatie en registratie; en * rapportage. Alle processtappen en randvoorwaarden worden in het document uitvoerig behandeld. Naast de beschrijving van het proces en de managementsystematiek die in de leidraad verwerkt is, gaat de NTA 8050 ook in op de toepassing van Arbo-catalogi op bedrijfsniveau. Ook geeft hij een voorbeeld van de uitwerking van het stellen van ambities c.q. streefwaarden. Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op de NEN-website www.nen.nl of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail bestel@nen.nl.