Nieuws

'Blik op Werk'-keurmerk verplicht?

Op het recente congres van ‘Blik op Werk’ bleek dat het kabinet en de branche voor re-integratie en outplacement het oneens zijn over de noodzaak van een verplicht keurmerk. Het congres werd georganiseerd om ruim 200 ‘Blik op Werk’-keurmerkhouders en 80 houders van het definitieve ‘Keurmerk Inburgeren’ te feliciteren. In de branches zelf wordt het verplicht stellen van het ‘Blik op Werk’-keurmerk sterk bepleit. Het keurmerk maakt de geleverde kwaliteit voor opdrachtgevers, werknemers en cliënten transparant. De branche wijst erop dat inzicht in de kwaliteit van groot belang is om een effectieve en doelmatige besteding van publieke middelen te garanderen.
Op het congres betoogden de voorzitters van ‘Blik op Werk’ en ‘Boaborea’ dat de private markt bereid is om middels het keurmerk haar dienstverlening transparant te maken. De discussie spitste zich toe op het verplicht stellen van het keurmerk Blik op Werk. Mevrouw Hilgersom gaf namens het kabinet aan dat zij het ‘Blik op Werk’-keurmerk van harte ondersteunt, maar het niet verplicht wil stellen. Daarmee bleef zij bij het standpunt dat staatssecretaris Klijnsma en minister Donner voor de zomer in een brief aan de Tweede Kamer ook al innamen. Tijdens het congres legde de heer Biesheuvel, voorzitter van Blik op Werk, uit dat een aantal veronderstellingen van de bewindslieden om niet over te gaan tot het verplicht stellen feitelijk niet juist zijn. Zo belemmert een verplicht keumerk de innovatie in de markt niet. Het tegendeel is waar, het keurmerk stimuleert kwaliteit, klanttevredenheid en effectiviteit en daarmee de innovatie, aldus Biesheuvel. Dat is de afgelopen tijd ook bewezen.
Daarnaast hebben de opdrachtnemers (Boaborea en Noloc) en één van de grootste opdrachtgevers, het UWV, aangegeven het keurmerk wel te willen verplichten. Deze verplichting wordt van harte ondersteund door de Landelijke Cliëntenraad. Dit om cliënten te beschermen. Binnenkort zal de discussie verder plaatsvinden in de Eerste en Tweede kamer.
Kick van der Pol, voorzitter Boaborea, betoogde dat de publiek-private samenwerking steeds slechter wordt. Daarbij komt dat gemeenten en UWV steeds meer zelf uitvoeren, zonder dat zicht is op de effectiviteit van de dienstverlening. De crisis wordt gebruikt om de positie van UWV en gemeenten te verstevigen door steeds meer zelf te doen. De kwaliteit van deze inzet is echter niet transparant. Met een verplicht ‘Blik op Werk’-keurmerk is er meer openheid over de besteding van het belastinggeld.
Het ‘Blik op Werk’-keurmerk richt zich op de effectiviteit van de dienstverlening. Het waarborgt dat aanbieders hun afspraken nakomen. Klanten van bedrijven met een keurmerk geven het bedrijf een rapportcijfer 7,5 gemiddeld. Effectieve re-integratie is essentieel in deze tijden van crisis waarin publieke middelen schaars zijn. Bovendien is er veel werk te doen voor zowel inburgeraars als werklozen. Dit geldt ook voor mensen die van werk naar werk geholpen moeten worden. UWV, gemeenten, werknemers en cliënten moeten een objectieve keuze kunnen maken met welk bedrijf men in zee gaat. Daarom plaatst ‘Blik op Werk’ alle gegevens van bedrijven die het keurmerk hebben op haar website.
Aan het eind van het congres kregen 64 bedrijven het keurmerk ‘Inburgeren’ of het ‘Blik op Werk’-keurmerk feestelijk uitgereikt. Daarmee zijn er nu 213 ‘Blik op Werk’-keurmerkhouders en 78 bedrijven die het definitieve keurmerk ‘Inburgeren’ in hun bezit hebben. Uit het feit dat 23 bedrijven het keurmerk niet gehaald hebben kan afgeleid worden dat de keurmerken onderscheidend zijn op kwaliteit. In 2010 zullen beide keurmerken geïntegreerd zijn.
Op www.blikopwerk.nl is te zien welke dienstverleners over het keurmerk beschikken. Ook zijn daar de tevredenheidscijfers te vinden. Klanten kunnen deze gegevens gebruiken om een geschikte dienstverlener te kiezen.
Blik op Werk staat voor kwaliteit. Bij stichting Blik op Werk vindt u informatie over de kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodienstverleners, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. Stichting Blik op Werk is een samenwerkingsverband van sociale partners, VNG, UWV, LCR, Boaborea, MBO-raad, FOTIN en Noloc.