Nieuws

Verscherpte controle op naleving arbo-certificaten

De controle van voorschriften rond arbo-certificaten wordt aangescherpt. Bedrijven die de regels niet naleven, krijgen te maken met zwaardere sancties. De nieuwe eisen en sancties zijn onderdeel van een grondige herziening van het stelsel van wettelijke arbo-certificaten. De stelselherziening wordt gefaseerd doorgevoerd en maakt het mogelijk om misstanden strenger aan te pakken. De eerste fase van de herziening wordt per 1 januari 2012 van kracht. Staatsecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de herziening van het certificatiestelsel vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De Krom: ‘Deze eerste stap in de herziening van het stelsel van wettelijke arbo-certificaten maakt de Nederlandse werkvloer veiliger.’

Voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen die risico’s inhouden voor de arbeidsveiligheid, is een certificaat of een keuringsbewijs verplicht. Binnen de randvoorwaarden van de overheid, stellen branches hiervoor zelf regels op. Certificaten worden afgegeven door certificerende en keurende instellingen, die daartoe door SZW zijn aangewezen. Jaarlijks verstrekken zij ongeveer 100.000 certificaten of keuringsbewijzen. Dit systeem wordt door de branches zelf bekostigd.

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel zijn dat eisen toetsbaar zijn geformuleerd en dat voor afwijkingen is geregeld welke sanctie zal volgen. Bij ernstige tekortkomingen moet een certificerende instelling het verleende certificaat direct intrekken. De eerste fase van de stelselherziening heeft betrekking op asbest, drukapparatuur, liften, machines, explosieveilig materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. De nieuwe eisen gelden voor de certificerende instellingen, en voor asbest worden bovendien ook nieuwe eisen aan de certificaathouders ingevoerd. Branches zijn primair zelf verantwoordelijk voor de arboregels. Natuurlijk controleert de Arbeidsinspectie en neemt zo nodig maatregelen.