Nieuws

Herziening OHSAS 18001

Vorig jaar heeft een review plaatsgevonden van de in 1999 gepubliceerde OHSAS 18001, de internationale specificatie voor Arbo-managementsystemen. Op basis van het binnengekomen commentaar - zo meldt de NEN - is door de zogenoemde OHSAS Project Group besloten de specificatie te herzien. Volgens de NEN is daarbij het belangrijkste oogmerk de afstemming op de milieunorm ISO 14001:2004. Begin februari is een eerste opzet van de herziene versie rondgestuurd voor commentaar. Tot 1 juni a.s. hebben partijen gelegenheid om te reageren. Daarna zal de OHSAS Project Group besluiten of een tweede commentaarronde nodig is, of dat direct tot publicatie van de herziene versie kan worden overgegaan. Momenteel beraadt NEN zich nog of en zo ja op welke wijze zij een inbreng bij de herziening van OHSAS 18001 wil leveren. De gekozen scoop voor de herziening betekent dat OHSAS 18001 zelf niet ingrijpend zal worden gewijzigd. Tijdens de review ingebrachte commentaren waarin werd gevraagd om Arbo-specifieke detailleringen zijn geparkeerd voor de herziening van OHSAS 18002 (de toelichting op OHSAS 18001). Met die herziening, zo meldt NEN, zal overigens pas worden begonnen als er een meer definitief concept van de nieuwe editie van OHSAS 18001 beschikbaar is, dus vermoedelijk na de zomer 2006.